فیلم دونی|دانلود فیلم

آغاز پخش دو سریال جدید از هفته آینده - فیلم دونی|دانلود فیلم

توضیحات
---
  • تاریخ : ۴ام بهمن ۱۳۹۶
  • موضوع : دسته‌بندی نشده
  • بازدید : 31 views
  • نظرات : دیدگاه‌ها برای آغاز پخش دو سریال جدید از هفته آینده بسته هستند

گروه تلویزیون- زینب علیپور: با آغاز هفته جاری و پایان پخش سریال طنز «لیسانسه ها۲» و د رام اجتماعی «سایه بان» و «محکومین»، سریال های «آنام» و «هست و نیست» جایگزین آنها خواهند  شد . سریال هایی که د ر این مد ت توانستند  هر کد ام با نقاط قوتی که د ر متن و بازی ها و کارگرد انی د اشتند ، مخاطبان گسترد ه ای را به خود  جذب کرد ه و شخصیت های د استان های این مجموعه ها را تا پایان همراهی کنند . گرچه این مجموعه ها نیز مانند  سایر کارهایی که د ر تلویزیون پخش می شوند ، د ارای نقاط ضعفی هم بود ند . اما با این حال توانستند  مخاطبان خود  را تا حد ود ی راضی نگه د ارند .
اما د ر این بین هنوز شبکه اول یکی از گزینه هایش را به عنوان جایگزین «محکومین» انتخاب نکرد ه است. یکی از مهمترین د لایل این اتفاق این است که اغلب سریال هایی که د ر د ست تولید  است و مراحل مختلف تولید  را پشت سر می گذارند ، برای مرکز سیما فیلم است و از این رو آنها تصمیم گیرند ه هستند . اتفاقی که برای سریال های نوروز تلویزیون هم رخ د اد ه و هنوز اخبار موثقی د ر این باره اعلام نشد ه که کد ام سریال ها د ر نوروز روی آنتن کد ام شبکه ها خواهند  رفت.
بنابراین د ر این گزارش نگاهی به سریال هایی که به پایان می رسد  و د ر اد امه به معرفی سریال های جایگزین می پرد ازیم:

جایگزین «محکومین» شبکه اول د ر هاله ای از ابهام!
سریال «محکومین» به تهیه کنند گی بهروز مفید  د ر ۳۰ قسمت و توسط د و کارگرد ان ساخته شد  که ۱۹ اپیزود  آن را سید  جمال سید  حاتمی کارگرد انی کرد ه بود  و ۱۱ اپیزود  را حسین قناعت که به مجازات های جایگزین می پرد اخت و مورد  توجه مخاطبان این شبکه هم قرار گرفت. گرچه اپیزود های نخست این مجموعه بهتر و جذاب تر از اپیزود های آخر بود . به خصوص قسمت اول این مجموعه که می توان گفت شروع خوب و غافلگیر کنند ه ای برای مخاطب این رسانه بود . اما قسمت آخر این مجموعه روز جمعه پخش خواهد  شد  و پروند ه این سریال هم آخر هفته بسته خواهد  شد . با این حال شبکه یک هنوز تصمیمی برای پخش سریال جایگزین این مجموعه ند ارد . طبق شنید ه های ما قرار است که یک مینی سریال از بین کارهای آماد ه پخش انتخاب شد ه و به مد ت یک هفته روی آنتن برود  تا با شروع ایام د هه فجر از بین گزینه هایی که هر کد ام مراحل مختلف تولید  را پشت سر می گذارند ، با تصمیم مد یران یکی از آنها انتخاب شود .
سریال های «تاریکی شب، روشنایی روز» به کارگرد انی حجت قاسم زاد ه اصل، «رنج پنهان» به کارگرد انی بیژن میرباقری و «ایراند خت» به کارگرد انی محمد رضا ورزی گزینه های احتمالی این شبکه برای ایام د هه فجر هستند  که هنوز پخش هیچ کد ام قطعی نشد ه است. اما آنچه که مشخص است این است که مضمون هر سه مجموعه با ایام د هه فجر همخوانی د ارد  و احتمالا یکی از این مجموعه ها د ر این ایام روی آنتن خواهد  رفت.
«رنج پنهان» بر اساس طرحی از حمید رضا سبحانی نژاد  و به نویسند گی حسین تراب نژاد  و مهد ی حمزه نوشته شد ه، قصه جوانی به نام یوسف را د ر د هه پنجاه روایت می کند که د چار د رگیری های مسلحانه می شود . د ر خلاصه د استان این مجموعه آمد ه است: د ر سال ۵۳ مرگ جوانی د ر د انشگاه، براد ر و د وستانش را برمی آشوبد . بحران آن سال ها، اختناق فضای موجود  و شور جوانی، یوسف را وارد  بازی پیچید ه ای می کند  که اسلحه و خشونت تنها راهکار عملی اوست. کار به جایی می رسد  که او باید  مخفیانه د ر شهر تهران روزگار بگذراند . حال، سکوت خفته راهکار د یگری را پیشنهاد  می کند .
تصویربرد اری این مجموعه همچنان د ر حال انجام است. ضمن اینکه تد وین و صد اگذاری همزمان با تصویربرد اری د ر حال انجام است تا کار به موقع به پخش برسد . گرچه رضا جود ی د ر گفت و گو با بانی فیلم عنوان کرد  که هنوز مشخص نیست این سریال روی آنتن شبکه اول برود  یا شبکه د یگر.
قطب الد ین صاد قی، کاوه خد اشناس، بهنام تشکر، اتابک ناد ری، سمیرا حسینی، کریم امینی، فرشید  زارعی فرد ، علی غلامی، مهد ی سقا، آزاد ه سد یری، سونیا اسماعیلی، علی شجاع، فرهاد  روشن، مهران میرزایی و… از جمله بازیگران این سریال هستند .
«تاریکی شب، روشنایی روز» به نویسند گی و کارگرد انی حجت قاسم زاد ه اصل ساخته شد ه و د ر د و برهه زمانی امروز و گذشته اتفاق می افتد  و زند گی بهنام طریقت است که جریان روزمره حیاتش از مد ار عاد ی خارج می‌شود . او مجبور است جواب چرایی مشکلات امروزش را د ر گذشته پید ا کند  و … نسبت مقاطع د استان یکسان نیست. بیش از ۷۰ د رصد  از قصه د ر زمان حال روایت می‌شود  و ۳۰ د رصد  ماجرا د ر گذشته رخ می‌د هد .
این مجموعه نیز اوایل مهر به شبکه تحویل د اد ه شد ه است و از این رو احتمال پخش آن قوی تر از سریال های د یگر است.
فرهاد  قائمیان، فرخ نعمتی، مائد ه طهماسبی، بهاران بنی احمد ی، سید  مهرد اد  ضیایی، مهرد اد  ضیایی، احسان امانی، امیرحسین مد رس، روزبه حصاری، سید جلال فاطمی، سام کبود وند ، بهرام ابراهیمی، پرویز پورحسینی، ناصر ممد وح و رضا امامی د ر این مجموعه ایفای نقش کرد ه اند .
نکته جالب اینکه علی مینو سپهر و حسین فیض آباد ی ۱۱ ترانه این کار را خواند ه اند  که د ر نوع خود  اتفاق تازه ای د ر تلویزیون است.
«ایراند خت» به کارگرد انی محمد رضا ورزی که د ر شهرک سینمایی د ر حال تولید  است و همچنان د ر سکوت خبری تولید  می شود . شنید ه می شود  سعید  نیک پور بازیگر ثابت اکثر کارهای ورزی به همراه پند ار اکبری و آرزو نبوت تا به حال جلوی د وربین محمد رضا ورزی رفته اند . همچنین شنید ه شد ه که فیلمنامه این مجموعه د ر ۲۰ قسمت به نگارش د رآمد ه و د ر آن به تاریخ مشروطه و زند گی برخی از شخصیت‌های مشروطه نظیر ستارخان و باقرخان پرد اخته خواهد  شد .
«هست و نیست» جایگزین «سایه بان»
پخش سریال «سایه بان» به کارگرد انی براد ران محمود ی روز د وشنبه به پایان رسید  و طبق شنید ه های ما قرار است که سریال «هست و نیست» به کارگرد انی حسین سهیلی زاد ه جایگزین آن باشد .
سریال «سایه بان» نیز یکی از کارهای پرمخاطب شبکه د و بود  که د استان رفاقت د و جوان را با تمام مسائل و موانعی که د ر زند گی د اشتند  بیان می کرد  که این مجموعه د ر تهران و تاجیکستان مقابل د وربین رفته بود .
تصویربرد اری سریال «هست و نیست» از ۲۰ مهر ماه د ر شهرک غرب آغاز شد ه بود  و تا به امروز بیش از نیمی از تصویربرد اری انجام شد ه است.
فرهاد  قائمیان، حمید رضا پگاه، الهام پاوه‌نژاد ، نگار عابد ی، شقایق فراهانی، عنایت بخشی، امیر د ژاکام، سولماز حصاری، نازنین کریمی، سیامک اطلسی، اکبر رحمتی، مرتضی علی آباد ی،ایمان صراف و سیاوش خیرابی بازیگران این مجموعه هستند .
مجموعه «هست و نیست» یک ملود رام اجتماعی است و قصه آن براساس فیلمنامه ای از علی حد اد ی بود ه و توسط ناد ر وحید  نگاشته شد ه و د ر ۳۰ قسمت د ر حال ساخت است. د ر خلاصه د استان این سریال آمد ه است: گاهی بود  و نبود  و هست و نیست آد م‌ها، به وسوسه‌ای گره می‌خورد  که به ساد گی باز نمی‌شود …!
پیش از این قرار بود  محمد رضا آهنج کارگرد ان این مجموعه باشد  که به د لایلی ساخت آن به سهیلی زاد ه رسید .
سهیلی زاد ه پیش از این سریال «مرز خوشبختی» را برای شبکه د و ساخته بود . این مجموعه از شنبه ۷ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبکه د و خواهد  رفت.
«آنام» جایگزین «لیسانسه ها۲» د ر شبکه د و
فصل د وم مجموعه «لیسانسه ها» به کارگرد انی سروش صحت یکی از کارهای طنز موفق شبکه سه بود  که توانست نظر مخاطبان بسیاری را به خود  جلب کند . مجموعه ای که مسائل و مشکلات سه جوان لیسانسه را مطرح می کرد  که مشکل بیکاری و ازد واج د اشتند . گرچه زمزمه هایی هم از ساخت فصل سوم این مجموعه به گوش می رسد ، اما سروش صحت د ر گفت و گویی که با بانی فیلم د ر این زمینه د اشت بیان کرد  که اگر شبکه تصمیم بگیرد  و همه گروه به خصوص تیم بازیگران کنار هم جمع شوند  و از همه مهمتر اگر مرد م هم بخواهند ، ساخت این مجموعه اد امه پید ا خواهد  کرد . گرچه صحت د ر حال نگارش یک فیلم سینمایی است و تصمیم او د ر حال حاضر تمرکز روی سینماست.
اما سریال «آنام» به کارگرد انی جواد  افشار که بخشی از آن د ر آذربایجان و با بازیگران آذری ساخته شد ه و بخشی د یگر د ر تهران و با بازیگران بنام از شنبه ساعت ۲۰:۴۵ روی آنتن شبکه سه خواهد  رفت.
سریال «آنام» محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه با مشارکت د فتر آموزش و ارتقای سلامت و د فتر سلامت جمعیت و خانواد ه وزارت بهد اشت تولید  می شود .
گلچهره سجاد یه، عبد الرضا اکبری، مهرانه مهین ترابی، شبنم قلی خانی، مجید  واشقانی، سیامک صفری، امیررضا د لاوری، سامیه لک، کورش زارعی، ناصر هاشمی سیروس گرجستانی و خسرو شهراز و کاظم بلوچی بازیگران این مجموعه هستند .
این سریال ژانری اجتماعی خانواد گی د ارد  و د رباره ماد ری به نام آنام است که د رگیر مسائل زند گی و خانواد ه اش است.

نوشته آغاز پخش دو سریال جدید از هفته آینده اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.